Iranian on the Move بنیاد ایرانی در حرکت
Stichting Iranian on the Move (IOTM) is een non-profitorganisatie die door middel van sponsoring, subsidies en donaties wordt gefinancierd. De stichting werd begin 2000 opgericht en is bezig met podiumkunsten en maatschappelijke idealen.
Nieuwsbrief, mededeling اطلاعیه ها – رویدادها
Iranian daily روزانه
Iranian magazine گاهنامه
Iranian Literature & Culture ادبیات، هنر و فرهنگ
Iranian weblogs وبلاگ ها
Iranian political social سیاسی، اجتماعی
Iranian women زنان
Iranian publisher کتابخانه، انتشارات، زبان فارسی
Iranian Theater, cinema تئاتر – سینما
Iranian photography, paintings, sculptures, Fine Art نقاشی ، طراحی ، مجسمه سازی و عکاسی
Iranian music موسیقی
راهنماى فارسى
Iranian children کودکان
وطن من پس کجاست؟
26 okt. 2007


وطن من پس کجاست؟


هژبر


واردسالن که شد هوای گرم و مطبوعی به صورتش خورد، راه که می رفت صدای قدم هايش راروی کف مرمری و براق سالن می شنيد

ازمقابل يک رديف صندلی که چندنفررويشان نشسته بودند گذشت و به ته سالن رفت. مقابل دفتراطلاعات که با چند گلدان سفيد تزئين شده بود و آن پشت دخترجوانی مشغول تايپ کردن چيزی بود ايستاد و سلامی کرد. دخترسرش رابرداشت:- بله؟ چه کارمی توانم برايتان بکنم؟ دست توی جيب کاپشن اش که هنوزازقطرات باران خيس بود برد و تکه کاغذی رادرآورد و جلوی دختر گذاشت... دنباله
posted by بنیاد ایرانی در حرکت St. Iranian on the Move @ 20:04   0 comments
هنر، سانسور و خود سانسوري در سايه ي توتاليتاريسم اسلامي با نگاهي به تئاتر و سينما در ايران
22 okt. 2007


نيلوفر بيضايي

مقدمه

در دوراني كه ما در آن زندگي مي كنيم، نوشتن در مورد سرگذشت هنر و هنرمند ايراني كاريست بس دشوار، به چند دليل:

- حكومت ايران كه تعيين كننده ي اصلي سرنوشت مردمان آن سرزمين است، توانسته است به يمن همراهي و همكاري تمام كساني كه منافعي در حفظ وضعيت كنوني دارند، با ارائه ي چهره اي وارونه از واقعيتهاي جاري ، تصاوير مجازي را بعنوان واقعيت معرفي كند. بدين ترتيب هر گونه تلاشي براي جستجو و بيان آنچه واقعا اتفاق افتاده در نظر بسياري بنوعي غلو و غر زدن بنظر مي آيد و از آنجا كه دقت در امور و حقيقت جويي از نقاط قوت ما ايرانيان بشمار نمي آيد، هر صداي حقيقت جو براحتي در ميان هياهوي هيستريك جمعي خفه مي شود.

- مهمترين ابزار حكومتي كه تمام ابزار مهم از اقتصاد و سياست گرفته تا فرهنگ را تحت كنترل دارد براي تحكيم موقعيت خود، استفاده از پروپاگاندا (تبليغات) است. پروپاگاندا يعني تلاش سيستماتيك براي تحت تاثير قرار دادن افكار عمومي و جلب حمايت در نظر و عمل و در سطح گسترده .
آدولف هيتلر در اين زمينه مي نويسد:“ هنر پروپاگاندا دقيقا در همينجا نهفته است كه بتواند با درك دريافتهاي حسي توده ها و با استفاده ي درست از روانشناسي مردم ، راهي بسوي جلب نظر و توجه آنها و فراتر از آن بسوي قلب توده ها بگشايد...“1
و وزير پروپاگانداي هيتلر، يعني گوبلز، هنر پروپاگاندا را در غير قابل رويت بودن و در ظرافت هنرمند در القاء آن مي داند.2
بهمين دليل نيز اكثر توليدات سينمايي دوران فاشيسم هيتلري به فيلمهايي از ژانرهايي چون ملودرامهاي خانوادگي، كمدي ... تعلق داشت. در بسياري از اين فيلمها اگر تاريخ ساخت آنها را ندانيم، كوچكترين اثري از دوراني كه اين فيلمها در آ‌ن ساخته شده اند، نمي بينيم. انگار نه انگار كه در همين دوران بود كه ميليونها انسان در اتاقهاي گاز به فجيع ترين شكل كشته شدند. پس از سقوط هيتلر بسياري از آلمانيها ادعا كردند كه از ابعاد جناياتي كه در آن دوران رخ داده است ، هيچ اطلاعي نداشته اند. صرف نظر از اينكه آيا اين ادعا در مورد همه صحت دارد يا خير، بايد توجه داشت زمانيكه همه ي دستگاهها از فرهنگ و هنر گرفته تا مطبوعات در خدمت دستگاه دولتي ايدئولوژيك قرار گيرند، مي توان براحتي از واقعيات فجيع و غير انساني جاري تصويري كاملا دروغين ارائه كرد و از اين طريق مي توان به سهم همه ي كساني كه در اين دستگاه عظيم در پوشاندن واقعيات نقش بازي كرده اند، پي برد. متاسفانه همين اتفاق در كشور ما ايران اين سه دهه نيز افتاده است.

- استفاده ي ابزاري از هنر يكي از شيوه هاي پروپاگانديستي حكومتهاي توتاليتر است. موقعيت و امكاني كه چنين رژيمهايي براي همراهان و همسويان خود ايجاد مي كنند، بسيار هوس انگيز است و متاسفانه همين مسئله باعث مي شود كه اكثريت به نوعي با چنين سيستمهايي همراه شوند. اين همراهي مي تواند در سطوح مختلف انجام شود. از توليد آثار تبليغاتي- ايدئولوژيك گرفته تا توليد آثار صرفا سرگرم كننده و كاملا بي ضرر و ارائه ي تصاوير مخدوش از انسانها، از توليد آثار به ظاهر انتقادي كه با كمي دقت مي توان تبليغات نهان در اين آثار را دريافت گرفته تا شركت در شوراهاي بازبيني و اعمال سانسور گرفته تا حاضر شدن به انجام مصاحبه هايي كه در آنها چهره اي بي ضرر از دستگاههاي به واقع مخوف كنترل و اعمال سانسور ارائه مي شود. در چنين سيستمهايي هر كس كه به نحوي به سيستم پروپاگانديستي ياري رساند، بطور مستقيم و غير مستقيم تحت الحمايه ي دولت قرار مي گيرد وهر كس حاضر به همراهي نشود، بنوعي حذف مي شود يا حمايت مالي و تبليغاتي از او دريغ مي شود.

- در چنين سيستمهايي هنرمندان تاريخ مصرف دارند. تا زماني كه موفقيتهاي آنها را بتوان بعنوان نشانه هاي عظمت و شكوه و گشاده دستي حكومت مورد استفاده قرار داد و در جايي كه مطرح كردن آنها نفعي هر چند مقطعي براي چهره ي داخلي و جهاني حكومت داشته باشد، مورد استقبال قرار مي گيرند و زمانيكه حكومت همراهان تازه نفسي بيابد و يا اين موفقيتها رو به افول بگذارد، براحتي كنار گذاشته خواهند شد... دنباله
posted by بنیاد ایرانی در حرکت St. Iranian on the Move @ 23:58   0 comments
بگو نه، شعار اصلی شعار رسمی سايت بچه های ميدان زنان
7 okt. 2007
بگو نه، شعار اصلی شعار رسمی سايت بچه های ميدان زنان
نويسنده: پری داريان


به دستی که شلاق مرگه
به چشمی که فصل تگرگه
به پرونده زرد پاييز
که برگه که برگه
همه اش برگ برگه
به اعدام بارون بگو نه
به تقدير گريون بگو نه
به اين سال و ماه شکسته
به اين سقف ويرون بگو نه
به رسمی که سرزندگی نيست
به فصلی که بارندگی نيست
به تاريخ تلخی که توش
زندگی نيست
نه بگو نه بگو نه
نه بگو نه بگو نه
نه بگو نه بگو نه
نه بگو نه بگو نه
به قانون رسماً
تنی تو فقط تن
به اين خط کشی ها
به دنيای بی زن
نه بگو نه بگو نه
نه بگو نه بگو نه
نه بگو نه بگو نه
نه بگو نه بگو نه
بگو نه بگو نه
نه بگونه بگو نه
نه بگو نه بگو نه
نه بگو نه بگو نه
بگو نه بگو نه
posted by بنیاد ایرانی در حرکت St. Iranian on the Move @ 23:19   0 comments
About Me

Name: بنیاد ایرانی در حرکت St. Iranian on the Move
Home: Netherlands
About Me: Stichting Iranian on the Move (IOTM) is een non-profitorganisatie die bezig is met podiumkunsten en maatschappelijke idealen. بنیاد ایرانی در حرکت بنیادی است ناسودبَر و با فعالیت در صحنه هنری و اجتماعی و تلاش برای برآورده شدنِ آرمانهای والای انسانی
See my complete profile
فعالیتهای تجاری ایرانیان در هلند
Iranian TV & Radio راديو و تلويزيون
Viewing
Human Rights
Links
Previous Post
Archief-بایگانی
Powered by

Free Blogger Templates

BLOGGER